အနံ့ေ ပျာက် လူနာ များ ဆေးရုံ သို့ လာ စရာ မလိုေ တာ့ပါဘူး၊ အနံ့ပျောက်စင် တာတွေ ဖွင့် ပါပြီ အနံ့ပျောက်ခြင်း တခု ထဲအတွက် ဆေးရုံ လာဖို့မလိုပါ။ Call center 2019 ကို ဆက်သွယ်၍ မိမိ နေထိုင်သည့်မြို့နယ်ကို ပြောကြားသတင်းပို့ရန်။ မြို့နယ်ဆရာဝန်ထံသို့လဲ