အောင် ဘာလေ ထီ (၂၄) ကြိမ်မြောက် တိုက်ရန် (စ/ဆုံး)

အောင်ဘာလေ ထီ (၂၄) ကြိမ်မြောက်တိုက်ရန် (စ/ဆုံး)

သိန်း ၁၅၀၀၀

ကဆ-၄၂၅၉၇၂

………….

သိန်း ၁၀၀၀၀

ဇ ၄၉၆၀၃၅

………..

သိန်း ၅၀၀၀

ကဇ ၃၂၉၄၆၇

ကစ ၉၈၈၄၂၅

…………..

သိန်း (၂၀၀၀)

ဘ ၉၇၅၁၆၃

အ ၇၈၀၉၆၃

ဍ ၇၄၁၆၅၅

က ၈၈၈၁၀၅

…………….

သိန်း ၁၀၀၀

ကစ ၂၀၈၉၉၅

ထ ၃၆၈၁၈၃

ဌ ၅၆၄၃၉၆

တ ၅၉၃၉၆၉

ပ ၃၂၀၅၃၉

ဍ ၉၈၉၀၀၁

ပ ၁၉၆၆၉၂

ကက ၇၂၉၅၃၂

……………..

(၃) သိန်းဆု

ကဃ ၁၁၄၄၆

ဟ ၇၀၂၈၇

သ ၃၄၂၈၄

ကဃ ၇၀၀၁၂

ဎ ၁၄၄၅၂

က ၃၅၂၃၁

ဌ ၃၂၂၆၀

က ၈၃၇၃၄

န ၉၅၆၁၈

ဓ ၈၉၃၀၂

ဌ ၇၀၆၃၆

ကဆ ၄၂၃၂၈

ဘ ၄၃၃၀၇

ကဃ ၉၁၉၅၁

က ၃၁၃၅၉

ဎ ၅၈၃၁၁

ယ ၇၀၆၄၃

ရ ၉၀၉၀၈

ဌ ၉၉၇၀၁

ကခ ၆၂၅၈၅

…………..

၂သိန်းဆု

ဌ ၈၈၅၆

စ ၉၁၆၄

အ ၈၃၈၇

သ ၈၅၁၅

ကင ၇၁၃၉

ဘ ၃၇၃၀

ဠ ၂၆၇၁

ဟ ၃၀၈၁

သ ၂၂၉၂

လ ၉၇၅၅

ထ ၃၁၉၇

ပ ၃၇၃၁

င ၆၅၅၆

ဟ ၁၃၆၈

ဖ ၆၄၁၅

အ ၆၆၅၂

ကခ ၉၁၀၀

အ ၅၇၀၆

ဌ ၃၇၁၆

ကဃ ၇၃၂၈

………………..

၁သိန်းဆု

မ ၁၉၃

ဘ၂၇၂

ဎ ၁၅၀

ကဆ ၆၆၃

ည ၉၃၈

ကဂ ၈၇၅

စ် ၇၄၅

ကစ် ၄၉၂

ပ ၇၃၄

ယ ၃၀၄

ကဃ ၆၀၁

ကဂ ၉၆၆

ကစ ၉၆၄

ကစ ၈၁၂

ဂ ၃၂၃

ဂ ၉၉၁

ဋ ၉၂၂

ဃ ၈၃၆

ဃ ၃၈၁

ဗ ၅၃၉

…………………

၅သောင်းဆု

ဘ ၆၈

မ ၉၀

က ၄၇

င ၈၇

ဒ ၅၁

ဓ ၅၉

ကစ် ၈၉

ကက ၅၆

ကစ် ၉၉

ကဃ ၅၅

ဏ ၃၆

ဇ ၉၅

ဓ ၁၄

င ၆၉

ခ ၇၇

အ ၄၈

ကဂ ၃၈

ကဆ ၄၅

ကခ ၁၀

ကဇ ၉၆

န ၁၀

တ ၁၅

ပေါင်းချုပ်ဖြင့် ပြန်တိုက်ပါ

Add a Comment

Your email address will not be published.