လက္္မွတ္္ခ ေတြ ျပန္္ အမ္ းေပး ပီး ရန္ကုန္-ေမာ္္ လၿမိဳင္္ ရထာ းမ်ား အား ယာ ယီ ရပ္ နာ းၿပီ

ရန္္ကုန္္ – ေမာ္္ လၿမိဳင္္ လမ္း ပိုင္း တြင္ ေျပးဆြဲေ န ေသာ အျမန္္ ရထား (၃) စီး ရွိသည့္ အနက္ စက္တ င္ဘာလ ၁၁ ရက္ ည ထြက္ ခြာရမည့္ အ မွတ္္ (၈၁) အဆန္ ရန္ကုန္ – ေမာ္လၿမိဳင္ – ေရး အျမန္ ရထားႏွင့္ အမွတ္ (၈၃) အဆန္ ရန္ကုန္ – ေမာ္လၿမိဳင္ အျမန္ရထား တို့ကို ယာယီ ရပ္နား ထားလို က္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္္မွတ္္ခ ေတြ ျပန္္ အမ္ းေပး ပီး ရန္ကုန္-ေမာ္္ လၿမိဳင္္ ရထာ းမ်ား အား ယာ ယီ ရပ္ နာ းၿပီ

ယင္း မွာ COVID-19 ေရာဂါ ျဖစ္ပြားကူးစက္ ျပန္႔ႏွံမွု မရွိေစရန္အ တြက္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီး ရထား တာဝန္႐ွိသူက ေျပာသည္။ လက္မွတ္ ဝယ္္ ယူထားသည့္ ခရီးသည္မ်ားအား ျမန္မာ့ မီးရထား၊ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးမွ လက္မွတ္ခ ေငြမ်ားကို ျပန္အမ္းေပးခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ တ ာဝန္္ ႐ွိသူက ေျပာသည္။

ယင္း အျပင္ ယေန႔ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ နံနက္ ၆ နာရီ ခြဲတြင္ ထြက္ ခြာရမည့္ အမွတ္ (၈၉) အဆန္ အျမန္ရထားကိုလည္း ယာယီရပ္နားလိုက္္ ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္္မွတ္္ခ ေတြ ျပန္္ အမ္ းေပး ပီး ရန္ကုန္-ေမာ္္ လၿမိဳင္္ ရထာ းမ်ား အား ယာ ယီ ရပ္ နာ းၿပီ

ယင္း အျပင္ ေရးႏွင့္ေမာ္ လၿမိဳင္မွ ရန္ကုန္သို့ လာေရာက္မည့္ ရထားခရီး စဥ္မ်ားကိုလည္း ဖ်က္သိမ္း ထားေၾက ာင္းႏွင့္ ရထားခရီးစဥ္မ်ား အေျပာင္း အလဲ ရွိပါက အသိေပးေၾကျငာေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ မီးရထားက သိရသည္။

Source – ျပည္္ျမန္မာ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *