၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ ထီေပါက္စဥ္ ( စ/ဆံုး ) တိုက္ရန္

သိန္း ၁၅၀၀၀ အထူး ဆုႀကီး

ပ ၃၀၇၆၆၆ (ေ႐ႊျမန္မာ)

သိန္း ၁ ေသာင္းဆုႀကီး

သ ၈၂၈၇၀၉

သိန္း ၅၀၀၀ ဆု

ဋ ၆၅၇၅၅၁

စ ၉၁၁၉၇၃

သိန္း၂၀၀၀ ဆုႀကီး

ပ ၁၀၀၈၈၇

ဓ ၂၈၄၉၀၆

ဘ ၇၅၀၈၉၃

ကဂ ၉၂၆၇၈၉

သိန္း၁၀၀၀ဆုႀကီး

ဟ ၅၀၈၈၈၄

ယ ၆၅၃၄၇၂

ဆ ၄၅၁၅၀၈

ဂ ၇၉၈၁၃၈

ဖ ၄၇၅၇၃၃

ဋ ၆၈၅၈၃၅

( ၃ ) သိန္းဆု (အကၡရာႏွင့္ ေရွ႕ဂဏန္း ၅ လုံး အစဥ္လိုက္ တူညီရမည္) ဆယ္သိန္း မွ သိန္း (၁၅၀၀၀)ဆု အထိဟာ အားလုံး အစဥ္လိုက္တူမွရမည္ လြဲရင္ဘာမွမရပါ

ဆ ၁၈၈၇၉

ဃ ၉၃၇၀၇

ကခ ၇၇၅၄၆

ဒ ၂၅၀၂၅

ဆ ၇၂၉၇၃

လ ၆၈၁၂၂

မ ၄၄၂၆၇

ဗ ၉၅၀၄၂

ရ ၈၂၅၇၀

ဈ ၆၆၉၇၇

မ ၅၉၇၂၃

ကက ၉၉၉၈၀

ဘ ၂၃၀၁၁

က ၆၁၀၀၂

ပ ၉၇၀၃၈

( ၂ ) သိန္းဆု (အကၡရာႏွင့္ ေရွ႕ဂဏန္း ၄ လုံး အစဥ္လိုက္ တူညီရမည္)

ဌ ၆၈၃၈

ထ ၄၈၁၂

ည ၄၂၈၉

ည ၄၃၁၃

န ၅၈၃၆

ဒ ၉၈၅၆

ည ၅၂၈၄

ဗ ၂၁၀၁

ဠ ၅၇၈၀

ဠ ၆၆၇၉

ဋ ၅၄၆၃

ကဃ ၃၆၇၉

သ ၄၈၁၀

ခ ၅၁၇၆

ဠ ၉၅၃၇

( ၁ ) သိန္းဆု (အကၡရာႏွင့္ ေရွ႕ဂဏန္း ၃ လုံး အစဥ္လိုက္ တူညီရမည္)

ဈ ၆၃၂

အ ၃၉၉

ည ၈၂၇

ယ ၃၄၈

ဏ ၃၄၈

သ ၄၆၁

က ၉၃၀

တ ၂၅၂

င ၅၄၂

ဏ ၅၅၉

ကက ၆၆၆

ဂ ၉၀၀

ကဃ ၂၂၁

ပ ၄၈၀

ဍ ၁၆၅

ယ ၆၀၁

ဘ ၁၁၂

က ၂၄၂

( ၅ ) ေသာင္းဆု (အကၡရာႏွင့္ ေရွ႕ဂဏန္း ၂ လုံး အစဥ္လိုက္ တူညီရမည္)

က ၃၄

လ ၄၄

ဟ ၈၁

ကခ ၈၄

ဖ ၈၂

၀ ၆၈

င ၃၆

ဌ ၃၆

မ ၅၂

ည ၄၂

စ ၈၃

မ ၉၁

ခ ၄၀

ဠ ၂၂

သ ၇၃

ယ ၈၉

ဘ ၁၂

ကဃ ၃၈

ရ ၃၂

ထီဖြင့္ပြဲမၿပီးေသး ပါ က်န္ရွိေနေသာ ထီမ်ား ကို edit လုပ္ၿပီးတင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ ပါ သျဖင့္ အခုပို႔အား s h a r e ထားပါ..။

ေသခ်ာေအာင္ ထီေပါက္စဥ္ျဖင့္ ျပန္တိုက္ပါ။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *