ၾကက္တစ္ေကာင္ ရဲ႕ တန္ေၾကးဟာ ၂ ေသာင္းမေက်ာ္ ပါဘူးေနာ္။ ဒါေပမယ့္ ၾကက္ခ်င္း မတူတဲ့ တိုက္ၾကက္ရဲ႕ တန္ဖိုးကေတာ့ အမ်ားခန႔္မွန္းထားသလို မဟုတ္ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ တိုက္ၾကက္ေ တြဟာ မာတယ္ သန္ယ္..။ ပြဲနိုင္တယ္..ဆိုတဲ့ ဂုဏ္သ တင္းေတြ ေၾကာင့္ ေဈးႀကီးပါတယ္…ယခုလ ည္းပဲ ဗမာမ်ိဳးစပ္ တဲ့ တိုက္ၾကက္