အင္းေလး မွာ ဝက္ အေကာင္ ၅၀၀ ခန္႔ ရုတ္တရက္ ေသဆံုးခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းရင္းကုိ သိရၿပီ

ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း၊ အင္းေလးေဒ သတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ၀က္အေကာင္ ၅၀၀ ခန္႔ေသဆံုး ခဲ့မႈကို စစ္ေဆးရာ ၀က္အားနည္းေရာဂါ အျပင္ အာဖရိက ၀က္အျပင္းဖ်ားေ ရာဂါျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခ် က္ရရွိသျဖင့္ ၀က္ႏွင့္၀က္ထြ က္ပစၥည္း တင္သြင္း၊ သယ္ေဆာင္၊ ေရာင္းခ်ျခင္းကို (၃)လၾကာပိတ္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

၀က္ေသဆံုးမႈ မ်ားအတြက္ ရြာေပါင္း(၁၇)ရြာကို ေစာင့္ၾက ည့္စစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္ၿပီး သေျပပင္ေက်း ရြာတြင္ ေသဆံုးခဲ့သည့္ ၀က္နမူနာမ်ားကို မႏၱေလးသို႔ပို႔ေဆာင္ဓာတ္ခြဲရာ ၀က္အားနည္းေ ရာဂါ (Porcine Circovirus Type-2 ) ေရာဂါကိုေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။

အင္းေလး မွာ ဝက္ အေကာင္ ၅၀၀ ခန္႔ ရုတ္တရက္ ေသဆံုးခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းရင္းကုိ သိရၿပီ

ထပ္မံ၍ ေတာင္ တိုေက်းရြာအုပ္စု၊ ဆီဆံုေက်းရြာရွိ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ေ မြးျမဴေရးမွ နာမက်န္း ၀က္ႏွင့္ ေသဆံုး၀က္တို႔၏ ေသြးနမူနာ/ကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ားကို မႏၱေလးသို႔ပို႔၍ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးရာတြင္ အာဖရိက၀က္အျ ပင္းဖ်ားေရာဂါဗို င္းရပ္စ္ပိုး၏ မ်ိဳးရိုးဗီဇကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ ေရာဂါထိ န္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္န ည္းမ်ားအရ ကမၻာ့တိရိစာၦန္က်န္းမာေရး(OIE) သုိ႔ အစီရင္ခံစာေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရး အစီအမံမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ (၃)လခန္႔ ေရာဂါေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို စနစ္တက် ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

“အာဖရိက၀က္ အျပင္းဖ်ားေရာဂါအတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း ေဆးခတ္တာ၊ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္တာ၊ အခိ်န္မီသတင္းပို႔တာေတြကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ေရာဂါအေျခအေနအေပၚမွာ တစ္လၾကာဆန္းစစ္မွဳ ဆိုတာမ်ိဳးလုပ္ေဆာင္ၿပီး ေရာင္းခ်တာကို ေျဖေလ်ာ့သြားႏိုင္ေပမယ့္ တင္သြင္း/သယ္ေဆာင္တာကိုေတာ့ (၃)လကန္႔သတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၿမိဳ႕နယ္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ ေဒါက္တာေအာင္မင္းထြန္းက ေျပာပါတယ္။

အင္းေလး မွာ ဝက္ အေကာင္ ၅၀၀ ခန္႔ ရုတ္တရက္ ေသဆံုးခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းရင္းကုိ သိရၿပီ

လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အင္ေလးေဒသတြင္ ၀က္ေကာင္ေရ ၄၉၅ ေကာင္ေသဆံုးခဲ့ၿပီး က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားက ေက်းရြာအုပ္စု ၂၄ အုပ္စု၊ ေက်းရြာေပါင္း ၁၃၅ ရြာကို စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။

ယင္းေရာဂါမွာ ထိေရာက္ေသာ ကုသေဆးမရွိေသးေၾကာင္းနွင့္ လူသို႔ကူးစက္ျခင္းမရွိ ေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။ ေရာဂါေၾကာင့္ ျပည္နယ္ အာဖရိက၀က္အျပင္းဖ်ားေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ေကာ္မတီက ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ပါ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္၍ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ထားခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *