” ဆရာ ၊ ဆရာမေတြ အတြက္ သတင္းေကာင္း.. “ အေျခခံပညာဆရာမ်ား အတြက္ ရာထူးတိုးပုံစံသစ္ ”

ႏွ စ္ေ ပါင္းမ်ားစြာ က်င့္သုံးလာခဲ့တဲ့ မူလတန္းျပကေန အလယ္တန္းျပ အထက္တန္းျပစတဲ့ ရာထူးတိုး ပုံစံေဟာင္း ဟာ မၾကာမီ အဆုံးသတ္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္ ။ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွာ ရာထူးတိုး စနစ္ ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္တာကိုေတာ့ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေျခခံပညာဦးစီးဌာနတို႔သာမက ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕နဲ႔ပါ ညႇိႏႈိင္းခဲ့ၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ကအတည္ျပဳမွာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

ရာထူးတိုးပုံစံသစ္မွာ မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္ႀကီးေတြရဲ႕ ရာထူးသတ္မွတ္ခ်က္ ကို လက္ရွိ ပညာရွင္အဆင့္ -၃ (လစာႏႈန္း ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) အျဖစ္ သတ္မွတ္ မွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ရာထူးပုံစံသစ္အရ မူအုပ္ႀကီးေတြဟာ ဒုဦးစီး /ATEO/အထက္တန္းျပ စတဲ့ရာထူးေတြနဲ႔ ရာထူးတူ လစာႏႈန္းတူ ျဖစ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါအျပင္ မူလတန္းျပ ဆရာ -၃ ကလဲ (လစာႏႈန္း ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ မူလတန္းျပ ဆရာ -၂ ကေတာ့ ပညာရွင္အဆင့္-၂ (လစာႏႈန္း ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀- ၂၀၈၀၀၀) ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မူလတန္းျပ ဆရာ -၁ ကေတာ့ ပညာရွင္အဆင့္ -၁ ( လစာႏႈန္း ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ ) နဲ႔စတင္ခန္႔ထားျခင္းခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပုံစံသစ္ ရာထူးသတ္မွတ္ခ်က္အရ အလယ္တန္းျပ ဆရာ -၃ ဟာ လက္ရွိ ပညာရွင္အဆင့္ -၃ (လစာႏႈန္း ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) အျဖစ္သတ္မွတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလယ္တန္းျပဆရာ -၃ ဟာ ဒုဦးစီး /ATEO/အထက္တန္းျပ စတဲ့ရာထူးေတြနဲ႔ ရာထူးတူ လစာႏႈန္းတူ ျဖစ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အလယ္တန္းျပ ဆရာ -၂ ကေတာ့ ပညာရွင္အဆင့္-၂ (လစာႏႈန္း ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀- ၂၀၈၀၀၀) ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလယ္တန္းျပ ဆရာ -၁ ကေတာ့ ပညာရွင္အဆင့္ -၁ (လစာႏႈန္း ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) နဲ႔စတင္ခန္႔ထားျခင္းခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

” ဆရာ ၊ ဆရာမေတြ အတြက္ သတင္းေကာင္း.. “ အေျခခံပညာဆရာမ်ား အတြက္ ရာထူးတိုးပုံစံသစ္ ”

အလယ္တန္းျပ ဆရာ -၁ အျဖစ္ ပညာေရးေကာလိပ္ ၄ ႏွစ္သင္တန္းမွာ အလယ္တန္းပညာေရးအထူးျပဳ ယူခဲ့သူေတြကို ခန္႔ထားမွာ ျဖစ္ၿပီး မူလတန္းျပ ဆရာ-၁ အျဖစ္ ပညာေရးေကာလိပ္ ၄ ႏွစ္သင္တန္းမွာ မူလတန္းပညာေရးအထူးျပဳ ယူခဲ့သူေတြကို စတင္ခန္႔ထားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေရးတကၠသိုလ္ ၅ ႏွစ္သင္တန္းဆင္းေတြကို ေတာ့ လက္ရွိအတိုင္း အထက္တန္းျပ (လစာႏႈန္း ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) အျဖစ္ခန္႔ထားမွာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ဆရာဆရာမေတြကိုလဲ မနစ္နာ ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။ ရာထူးပုံစံသစ္အရေတာ့ မူလတန္းျပ ကေန အလယ္တန္းျပ ရာထူးတိုး ေလွ်ာက္ထားတာတို႔ အလယ္တန္းျပကေန အထက္တန္းျပ ရာထူးတိုး ေလွ်ာက္တာတို႔ ေဆာင္႐ြက္လို႔ မရႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။

အေျခခံပညာေရးဥပေဒမွာလဲ ဆရာမ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခြင့္အေရးမ်ား ရပိုင္ခြင့္ရွိသည္-

(က) သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီပါကမိမိတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ပညာေရးအဆင့္ အတြင္းမွာပင္ ရာထူးအဆင့္တိုးျမႇင့္ရရွိပိုင္ခြင့္

(စ) ဆရာမ်ားသည္ ပညာေရးအဆင့္တစ္ခုမွ အျခားမဆင့္တစ္ခုသို႔ ကူးေျပာင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္လိုပါက ထိုအဆင့္အတြက္ လိုအပ္ေသာ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္း ႏွင့္ျပည့္စုံပါက ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ခြင့္.. လို႔ျပ႒ာန္းထားတာေၾကာင့္ မူလတန္းျပဆရာ တစိေယာက္ဟာ မူလတန္းအတြင္းမွာပဲ ရာထူးတိုးသြားမွာ ျဖစ္သလို အလယ္တန္းျပ ဆရာကလဲ အလယ္တန္း အတြင္းမွာပဲ ရာထူးတိုးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ (အေျခခံပညာေရးဥပေဒပုဒ္မ-၃၉)

” ဆရာ ၊ ဆရာမေတြ အတြက္ သတင္းေကာင္း.. “ အေျခခံပညာဆရာမ်ား အတြက္ ရာထူးတိုးပုံစံသစ္ ”

ပညာေရးေကာလိပ္ ၄ ႏွစ္သင္တန္းဆင္းေတြက မူလတန္း အထူးျပဳပဲျဖစ္ျဖစ္ အလယ္တန္းအထူးျပဳပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ပညာရွင္အဆင့္ -၁ (လစာႏႈန္း ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) နဲ႔သာ ခန္႔ထားျခင္းခံရမွာ ျဖစ္ၿပီး ပညာေရးတကၠသိုလ္ ၅ ႏွစ္သင္တန္းဆင္းေတြကေတာ့ ပညာရွင္အဆင့္ -၃ ( လစာႏႈန္း ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) အျဖစ္ခန္႔ထားျခင္းခံရမဲ့ အေပၚကိုေတာ့ လက္ေတြ႕ေဆာင္႐ြက္တဲ့အခါ ဘယ္လို ေဝဖန္ၾကဦးမလဲဆိုတာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းပါတယ္။

ရာထူးတိုးပုံစံသစ္အရ B.Ed ဝင္ခြင့္ ရၿပီး အထက္တန္းျပ အျဖစ္ရာထူးတိုး ခန္႔ထားျခင္းခံရဖို႔ ႀကိဳးစားရတဲ့ အခက္အခဲ ကေနေတာ့လြန္ေျမာက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ဝါသနာပါတာက မူလတန္းပညာေရးလား ၊ အလယ္တန္းပညာေရးလား၊ အထက္တန္းပညာေရးလား ဆိုတာကို အေသအခ်ာ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ၿပီး ႀကိဳတင္ေ႐ြးခ်ယ္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳအပ္ပါတယ္။

(ဆရာ Aye Min Htike)
ေလးစားစြာျဖင့္- နပန္းဆံ

Unicode

နှစ်ပေါင်းများစွာကျင့်သုံးလာခဲ့တဲ့ မူလတန်းပြကနေ အလယ်တန်းပြ အထက်တန်းပြ စတဲ့ ရာထူးတိုးပုံစံဟောင်း ဟာ မကြာမီ အဆုံးသတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမှာ ရာထူးတိုးစနစ်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်တာကိုတော့ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အခြေခံပညာဦးစီးဌာန တို့သာမက ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့နဲ့ပါ ညှိနှိုင်းခဲ့ကြပြီး ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့က အတည်ပြုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ရာထူးတိုးပုံစံသစ်မှာ မူလတန်းကျောင်းအုပ်ကြီးတွေရဲ့ ရာထူးသတ်မှတ်ချက်ကို လက်ရှိ ပညာရှင်အဆင့် -၃ (လစာနှုန်း ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) အဖြစ်သတ်မှတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရာထူးပုံစံသစ်အရ မူအုပ်ကြီးတွေဟာ ဒုဦးစီး /ATEO/အထက်တန်းပြ စတဲ့ရာထူးတွေနဲ့ ရာထူးတူ လစာနှုန်းတူ ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအပြင် မူလတန်းပြ ဆရာ -၃ ကလဲ (လစာနှုန်း ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ မူလတန်းပြ ဆရာ -၂ ကတော့ ပညာရှင်အဆင့်-၂ (လစာနှုန်း ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀- ၂၀၈၀၀၀) ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မူလတန်းပြ ဆရာ -၁ ကတော့ ပညာရှင်အဆင့် -၁ ( လစာနှုန်း ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ ) နဲ့စတင်ခန့်ထားခြင်းခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ပုံစံသစ် ရာထူးသတ်မှတ်ချက်အရ အလယ်တန်းပြ ဆရာ -၃ ဟာ လက်ရှိ ပညာရှင်အဆင့် -၃ (လစာနှုန်း ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) အဖြစ်သတ်မှတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလယ်တန်းပြဆရာ -၃ ဟာ ဒုဦးစီး /ATEO/အထက်တန်းပြ စတဲ့ရာထူးတွေနဲ့ ရာထူးတူ လစာနှုန်းတူ ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အလယ်တန်းပြ ဆရာ -၂ ကတော့ ပညာရှင်အဆင့်-၂ (လစာနှုန်း ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀- ၂၀၈၀၀၀) ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလယ်တန်းပြ ဆရာ -၁ ကတော့ ပညာရှင်အဆင့် -၁ (လစာနှုန်း ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) နဲ့စတင်ခန့်ထားခြင်းခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

အလယ်တန်းပြ ဆရာ -၁ အဖြစ် ပညာရေးကောလိပ် ၄ နှစ်သင်တန်းမှာ အလယ်တန်းပညာရေးအထူးပြု ယူခဲ့သူတွေကို ခန့်ထားမှာ ဖြစ်ပြီး မူလတန်းပြ ဆရာ-၁ အဖြစ် ပညာရေးကောလိပ် ၄ နှစ်သင်တန်းမှာ မူလတန်းပညာရေးအထူးပြု ယူခဲ့သူတွေကို စတင်ခန့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပညာရေးတက္ကသိုလ် ၅ နှစ်သင်တန်းဆင်းတွေကို တော့ လက်ရှိအတိုင်း အထက်တန်းပြ (လစာနှုန်း ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) အဖြစ်ခန့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။

လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဆရာဆရာမတွေကိုလဲ မနစ်နာ အောင်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ ရာထူးပုံစံသစ်အရတော့ မူလတန်းပြ ကနေ အလယ်တန်းပြ ရာထူးတိုး လျှောက်ထားတာတို့ အလယ်တန်းပြကနေ အထက်တန်းပြ ရာထူးတိုး လျှောက်တာတို့ ဆောင်ရွက်လို့ မရနိုင်တော့ပါဘူး။

အခြေခံပညာရေးဥပဒေမှာလဲ ဆရာများသည် အောက်ဖော်ပြပါ အခွင့်အရေးများ ရပိုင်ခွင့်ရှိသည်-

(က) သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီပါကမိမိတာဝန် ထမ်းဆောင်နေသော ပညာရေးအဆင့် အတွင်းမှာပင် ရာထူးအဆင့်တိုးမြှင့်ရရှိပိုင်ခွင့်

(စ) ဆရာများသည် ပညာရေးအဆင့်တစ်ခုမှ အခြားမဆင့်တစ်ခုသို့ ကူးပြောင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်လိုပါက ထိုအဆင့်အတွက် လိုအပ်သော သတ်မှတ်အရည်အချင်း နှင့်ပြည့်စုံပါက ထမ်းဆောင်နိုင်ခွင့်.. လို့ပြဋ္ဌာန်းထားတာကြောင့် မူလတန်းပြဆရာ တစိယောက်ဟာ မူလတန်းအတွင်းမှာပဲ ရာထူးတိုးသွားမှာ ဖြစ်သလို အလယ်တန်းပြ ဆရာကလဲ အလယ်တန်း အတွင်းမှာပဲ ရာထူးတိုးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (အခြေခံပညာရေးဥပဒေပုဒ်မ-၃၉)

ပညာရေးကောလိပ် ၄ နှစ်သင်တန်းဆင်းတွေက မူလတန်း အထူးပြုပဲဖြစ်ဖြစ် အလယ်တန်းအထူးပြုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပညာရှင်အဆင့် -၁ (လစာနှုန်း ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) နဲ့သာ ခန့်ထားခြင်းခံရမှာ ဖြစ်ပြီး ပညာရေးတက္ကသိုလ် ၅ နှစ်သင်တန်းဆင်းတွေကတော့ ပညာရှင်အဆင့် -၃ ( လစာနှုန်း ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) အဖြစ်ခန့်ထားခြင်းခံရမဲ့ အပေါ်ကိုတော့ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်တဲ့အခါ ဘယ်လို ဝေဖန်ကြဦးမလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပါတယ်။

ရာထူးတိုးပုံစံသစ်အရ B.Ed ဝင်ခွင့် ရပြီး အထက်တန်းပြ အဖြစ်ရာထူးတိုး ခန့်ထားခြင်းခံရဖို့ ကြိုးစားရတဲ့ အခက်အခဲ ကနေတော့လွန်မြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝါသနာပါတာက မူလတန်းပညာရေးလား ၊ အလယ်တန်းပညာရေးလား၊ အထက်တန်းပညာရေးလား ဆိုတာကို အသေအချာ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီး ကြိုတင်ရွေးချယ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါကြောင်း အကြံပြုအပ်ပါတယ်။

(ဆရာ Aye Min Htike)
လေးစားစွာဖြင့်

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *