ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ရာထူးေနရာ လစ္လပ္သြားျခင္းႏွင့္ အစိုးရအတြက္ သက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ား

ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးကို တပ္က ျပန္ေခၚတယ္ဆိုၿပီး သမၼတကို ခြင့္မေတာင္းဘဲ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးမွသူက လစ္လပ္သြားတဲ့ေနရာ ကို သူခန႔္ခ်င္တဲ့လူ နာမည္တင္မယ္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ သမၼတက လက္မွတ္ ဘာမွမထိုးေသးဘဲ ေနေနလို႔ တပ္ကေန သတင္းဌာနေတြ ကိုေျပာၿပီး ဖိအားေပးတာဟာ ႐ိုးသားမႈ ရွိလားစဥ္းစားစရာပါ။ သမၼတ႐ုံး ကေတာ့ ေျခဥအရလုပ္မယ္ေပါ့။

သမၼတ အေနနဲ႔ ယခင္ေရးခဲ့သလို တပ္ခ်ဳပ္က ျဖဳတ္တာကို အတည္ျပဳလက္မွတ္ မထိုးတာ၊ သူနာမည္တင္သြင္းသူကို အတည္မျပဳတာေတြ လုပ္ထားသင့္ပါတယ္။ ေမးခြန္းက ဒီလိုလုပ္လို႔ရလား ဒီလိုလုပ္ရင္ ဘာအက်ိဳးအျပစ္ေတြရွိလဲ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။ ၂၀၀၈ ေျခဥမွာ သမၼတသည္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးကို တပ္ခ်ဳပ္က အဆိုျပဳသူကို ခန႔္ရမယ္လို႔ပါေပမယ့္ ရက္ေပါင္းဘယ္ႏွစ္ရက္အတြင္း ခန႔္ရမယ္လို႔ မပါပါ။ ဒါေၾကာင့္ သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးရာထူးကို လႊတ္ေတာ္ကို မတင္ဘဲလက္မွတ္မထိုးဘဲ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထားလို႔ရသလို ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဒါကလဲ ၂၀၀၈ ေျခဥရဲ႕ဟာကြက္ေလးပါဘဲ။ တပ္ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ မေက်နပ္ရင္ ေျခဥခုံ႐ုံးကို သြားေလ်ာက္ထား႐ုံပါ။ ဒါက ဥပေဒအရ တရားဝင္ လုပ္လို႔ရတာပါ။

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ရာထူးေနရာ လစ္လပ္သြားျခင္းႏွင့္ အစိုးရအတြက္ သက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ား

ဒါဆို ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးရာထူးမွာ ဝန္ႀကီးမရွိတာရဲ႕ အက်ိဳးအျပစ္ကို ေလ့လာရေအာင္။ စာေရးသူအျမင္မွာေတာ့ ျပည္ထဲေရးဌာနမွာ ဝန္ႀကီးရွိတာနဲ႔ မရွိတာ ဘာမွသိပ္မထူးပါ။ သူရွိလဲ ေအာင္ဝင္းခိုင္ မမိသလို ဝီရဘုန္းဘုန္း လဲ မမိပါ။ ဗစ္တုိးရီယား အမႈေတာင္ အမႈမွန္မေပၚေသးပါ။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး လစ္လပ္လဲ အစိုးရအတြက္ အရႈံးမရွိႏိုင္ပါ။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနဟာ ယခုထက္ပိုဆိုးသြားစရာ မရွိေတာ့ပါ။

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးေနရာ လစ္လပ္ရင္ အစိုးရအတြက္ အျမတ္ေတာင္ထြက္ႏိုင္ပါတယ္။ ပထမအျမတ္က သမၼတကေတာင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနကို တိုက္႐ိုက္စီမံခန႔္ခြဲလို႔ ရလာႏိုင္ပါတယ္။ ဒုဝန္ႀကီးက စိတ္ဆိုးၿပီးထြက္သြားလဲ အတြင္းဝန္ကတဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္႐ုံပါ။ ဒါက ပထမအဆင့္ အစိုးရအေနနဲ႔ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးအသစ္ကို ခ်က္ခ်င္းမခန႔္တာကရႏိုင္တဲ့ အျမတ္ပါ။ ရဲခ်ဳပ္တို႔ အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္တို႔က သမၼတကတိုက္႐ိုက္ခန႔္ႏိုင္ ျဖဳတ္ႏိုင္လို႔ ပိုေတာင္အက်ိဳးမ်ားႏိုင္ပါတယ္။ သူတို႔လဲ ဝန္ႀကီးေနရာလစ္လပ္ၿပီး သမၼတက တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ရင္ က်ြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာလူမ်ိဳးက နီးရာဓား ေၾကာက္ရပါတယ္။

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ရာထူးေနရာ လစ္လပ္သြားျခင္းႏွင့္ အစိုးရအတြက္ သက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ား

ဒုတိယ အျမတ္ကေတာ့ ကာလုံေခၚရင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးေနရာက လစ္လပ္ေနလို႔ အစည္းအေဝး တက္မယ့္လူ မရွိတာပါ။ ဒါဆိုရင္ သူ႔မဲအသာမရွိေတာ့ပါဘူး။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးေတြလဲ ယခုပုံစံအတိုင္း ထြက္သြားခဲ့ရင္ ပိုေတာင္ေကာင္းသြားပါမယ္။ ဥပမာ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးေနရာ လစ္လပ္ေနလဲ အစိုးရအတြက္ ဘာမွမျဖစ္ပါ။ ကာလုံမွာ ေနရာသုံးေနရာ လစ္လပ္သြားရင္ မဲေပးရင္ ႏိုင္ပါၿပီ။

ဒါေၾကာင့္ သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ မိမိႀကိဳက္သူမေတြ႕မခ်င္း သူ႔လူကို လက္မွတ္မထိုးဘဲထားၿပီး သင္ခန္းစာေပးသင့္ပါတယ္။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးေနရာကို မခန႔္ဘဲထားတာဟာ အစိုးရအတြက္ အက်ိဳးမ်ားႏိုင္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲၿပီးသည္အထိ မခန႔္ဘဲထားရင္ အေကာင္းဆုံးပါ။ အဲ့ဒီဝန္ႀကီးဌာနကို သမၼတက တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္လိုက္ပါ။ ေျခဥမွာ သမၼတက တိုက္႐ိုက္ မအုပ္ခ်ဳပ္ရလို႔ မပါပါ။

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ရာထူးေနရာ လစ္လပ္သြားျခင္းႏွင့္ အစိုးရအတြက္ သက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ား

အေရးႀကီးဆုံးက အစိုးရအေနနဲ႔ တပ္ခ်ဳပ္က မိမိျဖဳတ္လိုသူကိုျဖဳတ္ ခန႔္လိုသူကို အလြယ္တကူေပးခန႔္ရင္ ေနာက္ပိုင္းပိုဆိုးလာပါမယ္။ ဒီပို႔ေနရာကို တစ္ႏွစ္ေလာက္ လစ္လပ္လုပ္လိုက္ရင္ ေက်ာင္းမွန္ကန္မွန္သိသြားပါမယ္။

သမၼတႀကီးလဲ ဒီစာကို ဖတ္မိမယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ NLD က CEC ေတြ၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြလဲ ဒီစာကို ဖတ္မိမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ စဥ္းစားႏိုင္ေအာင္ပါ… Myat Tun Oo

Unicode

ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးကို တပ်က ပြန်ခေါ်တယ်ဆိုပြီး သမ္မတကို ခွင့်မတောင်းဘဲ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးမှသူက လစ်လပ်သွားတဲ့နေရာ ကို သူခန့်ချင်တဲ့လူ နာမည်တင်မယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် သမ္မတက လက်မှတ် ဘာမှမထိုးသေးဘဲ နေနေလို့ တပ်ကနေ သတင်းဌာနတွေ ကိုပြောပြီး ဖိအားပေးတာဟာ ရိုးသားမှု ရှိလားစဉ်းစားစရာပါ။ သမ္မတရုံး ကတော့ ခြေဥအရလုပ်မယ်ပေါ့။

သမ္မတ အနေနဲ့ ယခင်ရေးခဲ့သလို တပ်ချုပ်က ဖြုတ်တာကို အတည်ပြုလက်မှတ် မထိုးတာ၊ သူနာမည်တင်သွင်းသူကို အတည်မပြုတာတွေ လုပ်ထားသင့်ပါတယ်။ မေးခွန်းက ဒီလိုလုပ်လို့ရလား ဒီလိုလုပ်ရင် ဘာအကျိုးအပြစ်တွေရှိလဲ လေ့လာကြည့်ရအောင်။ ၂၀၀၈ ခြေဥမှာ သမ္မတသည် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးကို တပ်ချုပ်က အဆိုပြုသူကို ခန့်ရမယ်လို့ပါပေမယ့် ရက်ပေါင်းဘယ်နှစ်ရက်အတွင်း ခန့်ရမယ်လို့ မပါပါ။ ဒါကြောင့် သမ္မတကြီးအနေနဲ့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးရာထူးကို လွှတ်တော်ကို မတင်ဘဲလက်မှတ်မထိုးဘဲ နှစ်ပေါင်းများစွာ ထားလို့ရသလို ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒါကလဲ ၂၀၀၈ ခြေဥရဲ့ဟာကွက်လေးပါဘဲ။ တပ်ချုပ်အနေနဲ့ မကျေနပ်ရင် ခြေဥခုံရုံးကို သွားလျောက်ထားရုံပါ။ ဒါက ဥပဒေအရ တရားဝင် လုပ်လို့ရတာပါ။

ဒါဆို ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးရာထူးမှာ ဝန်ကြီးမရှိတာရဲ့ အကျိုးအပြစ်ကို လေ့လာရအောင်။ စာရေးသူအမြင်မှာတော့ ပြည်ထဲရေးဌာနမှာ ဝန်ကြီးရှိတာနဲ့ မရှိတာ ဘာမှသိပ်မထူးပါ။ သူရှိလဲ အောင်ဝင်းခိုင် မမိသလို ဝီရဘုန်းဘုန်း လဲ မမိပါ။ ဗစ်တိုးရီယား အမှုတောင် အမှုမှန်မပေါ်သေးပါ။ ဒါကြောင့် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး လစ်လပ်လဲ အစိုးရအတွက် အရှုံးမရှိနိုင်ပါ။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနဟာ ယခုထက်ပိုဆိုးသွားစရာ မရှိတော့ပါ။

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးနေရာ လစ်လပ်ရင် အစိုးရအတွက် အမြတ်တောင်ထွက်နိုင်ပါတယ်။ ပထမအမြတ်က သမ္မတကတောင် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနကို တိုက်ရိုက်စီမံခန့်ခွဲလို့ ရလာနိုင်ပါတယ်။ ဒုဝန်ကြီးက စိတ်ဆိုးပြီးထွက်သွားလဲ အတွင်းဝန်ကတဆင့် အုပ်ချုပ်ရုံပါ။ ဒါက ပထမအဆင့် အစိုးရအနေနဲ့ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးအသစ်ကို ချက်ချင်းမခန့်တာကရနိုင်တဲ့ အမြတ်ပါ။ ရဲချုပ်တို့ အမြဲတမ်း အတွင်းဝန်တို့က သမ္မတကတိုက်ရိုက်ခန့်နိုင် ဖြုတ်နိုင်လို့ ပိုတောင်အကျိုးများနိုင်ပါတယ်။ သူတို့လဲ ဝန်ကြီးနေရာလစ်လပ်ပြီး သမ္မတက တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်ရင် ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးက နီးရာဓား ကြောက်ရပါတယ်။

ဒုတိယ အမြတ်ကတော့ ကာလုံခေါ်ရင် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးနေရာက လစ်လပ်နေလို့ အစည်းအဝေး တက်မယ့်လူ မရှိတာပါ။ ဒါဆိုရင် သူ့မဲအသာမရှိတော့ပါဘူး။ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး၊ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးတွေလဲ ယခုပုံစံအတိုင်း ထွက်သွားခဲ့ရင် ပိုတောင်ကောင်းသွားပါမယ်။ ဥပမာ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနေရာ လစ်လပ်နေလဲ အစိုးရအတွက် ဘာမှမဖြစ်ပါ။ ကာလုံမှာ နေရာသုံးနေရာ လစ်လပ်သွားရင် မဲပေးရင် နိုင်ပါပြီ။

ဒါကြောင့် သမ္မတကြီးအနေနဲ့ မိမိကြိုက်သူမတွေ့မချင်း သူ့လူကို လက်မှတ်မထိုးဘဲထားပြီး သင်ခန်းစာပေးသင့်ပါတယ်။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးနေရာကို မခန့်ဘဲထားတာဟာ အစိုးရအတွက် အကျိုးများနိုင်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲပြီးသည်အထိ မခန့်ဘဲထားရင် အကောင်းဆုံးပါ။ အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကို သမ္မတက တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်လိုက်ပါ။ ခြေဥမှာ သမ္မတက တိုက်ရိုက် မအုပ်ချုပ်ရလို့ မပါပါ။

အရေးကြီးဆုံးက အစိုးရအနေနဲ့ တပ်ချုပ်က မိမိဖြုတ်လိုသူကိုဖြုတ် ခန့်လိုသူကို အလွယ်တကူပေးခန့်ရင် နောက်ပိုင်းပိုဆိုးလာပါမယ်။ ဒီပို့နေရာကို တစ်နှစ်လောက် လစ်လပ်လုပ်လိုက်ရင် ကျောင်းမှန်ကန်မှန်သိသွားပါမယ်။

သမ္မတကြီးလဲ ဒီစာကို ဖတ်မိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ NLD က CEC တွေ၊ လွှတ်တော်အမတ်တွေလဲ ဒီစာကို ဖတ်မိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အစိုးရအနေနဲ့ စဉ်းစားနိုင်အောင်ပါ… Myat Tun Oo

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *