(၁၀) ၾကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ သိန္း တစ္ေသာင္းခြဲ ထီေပါက္စဥ္ အစအဆံုး

၁.၁၂.၂၀၁၉ (၁၀)ႀကိမ္ေျမာက္ထီေပါက္စဥ္

🙏သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲဆုႀကီး

သ ၅၇၉၀၈၃

👏သိန္း(၁၀၀၀၀)

ကခ ၄၈၄၅၀၅

သိန္း(၅၀၀၀)

ဋ ၄၀၂၇၅၆

ကခ ၄၆၅၀၂၈

သိန္း(၂၀၀၀)

ကဂ ၁၇၇၈၄၉

င ၁၄၆၇၇၃

ကခ ၃၁၅၀၂၅

သိန္း(၁၀၀၀)

ဏ ၈၃၇၆၈၂

ထ ၈၈၁၇၂၂

င ၄၉၅၂၁၈

အ ၁၅၇၁၁၀

ဆ ၃၄၅၄၃၀

ဂ ၇၆၁၄၈၀

ေဝေဝဆါဆာပေဒသါ(၃)သိန္းဆု

ဟ ၃၀၉၁၄

ယ ၄၉၀၇၃

ဋ ၇၄၁၁၂

ရ ၂၇၂၄၉

ဏ ၅၈၃၆၃

ဓ ၈၂၅၈၃

ရ ၈၂၂၃၆

ဈ ၅၃၃၈၂

အ ၂၁၇၉၁

တ ၆၄၅၄၀

ဆ ၁၉၈၀၉

ဘ ၃၅၇၉၉

ထ ၇၉၇၁၈

ဋ ၁၉၁၈၄

ဃ ၁၂၆၉၃

က ၇၄၂၄၉

ကက ၉၅၂၂၀

ေဝေဝဆါဆာပေဒသါ(၂)သိန္းဆု

ဒ ၃၈၆၀

လ၂၁၄၈

စ ၆၇၄၃

အ ၈၂၁၂

န ၂၁၄၆

က ၂၄၇၄

ဌ ၆၈၈၂

ဏ ၇၆၈၇

ကက ၃၅၁၀

ဇ ၈၆၀၈

ဈ ၃၄၁၅

ဃ ၇၈၄၁

ဌ ၈၁၈၇

ဒ ၃၀၇၇

ဓ ၄၄၃၇

ေဝေဝဆါဆာပေဒသါ(၁)သိန္းဆု

ဖ ၆၄၈

ဒ ၆၇၀

ဈ ၆၉၃

ဟ ၇၃၁

ယ ၈၆၈

ဆ ၇၁၀

ဠ ၈၆၅

စ ၉၅၇

ဌ ၇၉၉

ကဂ ၅၈၁

တ ၄၄၆

စ ၅၀၈

ဝ ၄၄၁

ဎ ၈၆၉

ဝ ၃၁၄

ဂ ၈၄၂

ဘ ၅၇၉

ဂ ၇၉၅

ေဝေဝဆါဆာပေဒသါ(၅)ေသာင္းဆု

ဘ ၅၉

ဠ ၂၂

ဓ ၇၂

င ၃၀

ပ ၉၇

က ၂၂

ဝ ၄၆

က ၅၃

ရ ၆၄

ဟ ၂၀

င ၂၄

န ၃၃

ဋ ၂၀

ဓ ၄၃

လ ၅၄

ဒ ၉၉

ရ ၁၀(ရ ၁၀၀၀၀၂မွ ၁၀၉၉၉၉အထိ)

ရ ၁၀၄၈၇၅ နံပါတ္ပိုင္ရွင္ တစ္သိန္းရမည္

ရ ၁၀၀၉၉၆ နံပါတ္ပိုင္ရွင္ တစ္သိန္းရမည္

ေပါင္းခ်ဳပ္နဲ႔ျပန္တိုက္ပါ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *